Blog

วิธีการเลือกพื้นที่ปลูกผักสวนครัว วิธีปลูกสวนครัวให้เหมาะกับกับภาพดิน สิ่งแวดล้อม การเลือกสถานที่ปลูกพืชผักสวนครัวการเลือกพื้นที่ให้เหมาะสม ในการปลูกพืชผักสวนครัว สมุนไพร ไม้ผล ให้ปลอดสารพิษ เนื่องจากพื้นที่ปลูกและสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าผักสวนครัว สมุนไพร ไม้ดอก ไม้ประดับและคุณภาพของผักสวนครัว จะปลอดภัยจากสารพิษ ถึงแม้ว่าผักสวนครัวจะสามารถปลูกได้ในพื้นที่ทั่วไปก็ตาม แต่จะให้ ผลผลิตที่แตกต่างกันไปตามลักษณะพื้นที่ปลูกและสภาพแวดล้อม สำหรับการเลือกพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมต่อการการปลูกผักสวนครัว

การเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผักสวนครัวควรเก็บในเวลาเช้าจะทำให้ได้ผักสดรสดี

การเตรียมแปลง วิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาปลูกพืชผักสวนครัว

การปฏิบัติดูแลรักษา การดูแลรักษาด้วยความเอาใจใส่ จะช่วยให้ผักสวนครัวเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์จนถึงระยะเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาดังกล่าว ได้แก่ การให้น้ำ วิธีปลูกผักสวนครัว จำเป็นต้องให้น้ำเพียงพอ การให้น้ำผักควรรดน้ำในช่วง เช้า- เย็น ไม่ควรรดตอนแดดจัด และรดน้ำแต่พอชุ่มอย่าให้โชก การให้ปุ๋ย มี 2 ระยะคะ

Powered by MakeWebEasy.com